1397/12/02
ارتباط سن انسان و باکتری های روده
باکتری های روده می توانند سن شما را فاش کنند.
باکتری های فلور نرمال روده می توانند شاخص خوبی برای تست سرعت پیری باشند و تحت تاثیر سن، الکل، آنتی بیوتیک ها، پروبیوتیک ها، پروبیوتیک ها یا رژیم غذایی قرار می گیرند.
1397/12/02
تجزیه پلاستیک توسط آنزیم های باکتریایی
آنزیم های برخی باکتری ها پلاستیک را تجزیه می کند.