برنامه درسی

برنامه درسی گروه میکروب شناسی دانشگاه علوم پزشکی زاهدان

برنامه درسی رشته های مختلف در نیمسال دوم 98-97


کارشناسی ارشد میکروبیولوژی - فیزیولوژی

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی - ارتباط انگل و میزبان

کارشناسی ارشد میکروبیولوژی - آنتی بیوتیک ها

بینایی سنجی

پزشکی ترم 4

پزشکی ترم 5

 تغذیه

دندانپزشکی

صنایع غذایی

علوم آزمایشگاهی

هوشبری

   دانلود : Zaman Bandi_Arshad Antibiotic_97-2.doc           حجم فایل 228 KB

خدمات الکترونیک

محتوای مرتبط